اخبار ویژه

شهدای شاخص

06
شهریور
شهید حاج محمد کلاته شهید شاخص جامعه کارگری و کارفرمایی خراسان شمالی به عنوان شهید شاخص سال 1400 سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور انتخاب شد.
01
آبان

سلام بر آنهایی که از همه چیز گذشتند تا ما به هر چه میخواهیم برسیم ... سلام بر آنهایی که قامت راست کردند تا قامت ما خم نشود

سلام بر آنهایی که به نفس افتادند تا ما از نفس نیافتیم....سلام بر آنهایی که رفتند تا ما بمانیم...سلام بر مردان خدا

20
خرداد

فرازی از زندگی نامه سردار شهید حاج محمد کلاته