15 تير 1395 - 01:04
زن بی‌حجاب همچون میوه درختی است که شاخه آن از دیوار باغ به بیرون آویزان است که هر رهگذری ممکن است در آن طمع کند یا مانند گلی است که هرکس به چیدن آن تمایل دارد.واژه‏«حجاب‏»پيش از اينكه استنباط خود...