آلبوم عکس

برگزاری رزمایش خدمت رسانی کارگران بسیجی با عنوان شیفت ایثاردر صنایع استان خراسان شمالی

اضافه کردن دیدگاه جدید