اخبار

وضعیت قرمز برای شرکت لوله گستر

پیرو خبر اخیر در خصوص شرکت لوله گستراسفراین باستحضار میرساند موضوع فروش این شرکت با پیشنهاد دویست و پنجاه میلیارد تومانی مدیران محلی مشتری نداشته . برآورد مدیران ارشد در مرکز و تنها خریدار آن حدود یکصد و پنجاه میلیارد تومان می باشد.

مطالبه جدی دلسوزان محلی فروش شرکت به کارگران و نهایتا چند سرمایه گذار محلی است. چرا که تنها خریدار ذکر شده خودش تاجر و دلال عمده ورود لوله های چینی می باشد و نگرانی از اینست که ایشان به عنوان مالک آینده ی لوله گستر، حتی این ادعا را داشته باشد که من به عنوان مالک ارزش افزوده ای در تولید لوله در داخل کشور نمیبینم.

اضافه کردن دیدگاه جدید