اخبار

جلسه مدیرسازمان بسیج کارگران وکارخانجات با سرمربی صالحین استان

جلسه مدیرسازمان بسیج کارگران وکارخانجات با سرمربی صالحین استان برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج کارگری سپاه حضرت جواد الائمه،جلسه مدیرسازمان بسیج کارگران وکارخانهجات با سرمربی صالحین استان ابرگزار شد در این جلسه که،پیرامون مصوبات جلسه مجمع مربیان و وضعیت حلقه سرگروه ها و دیگرمباحث صالحین درصنایع و کارخانجات بحث وتبادل نظرانجام گرفت و آخرین هماهنگی هاجهت اعزام سرمربی استان به همایش سرمربیان بسیج کارگران وکارخانجات کشورانجام گرفت.

اضافه کردن دیدگاه جدید